nep-fle New Economics Papers
on Financial Literacy and Education
Issue of 2018‒04‒02
one paper chosen by
Viviana Di Giovinazzo
Università degli Studi di Milano-Bicocca

  1. Financial inclusion of urban street vendors in Kigali By Irankunda, D.; van Bergeijk, P.A.G.

  1. By: Irankunda, D.; van Bergeijk, P.A.G.
    Abstract: Ubu bushakashatsi bwize kubacuruzi bo mu muhanda mu karere ka Nyarugenge Kigali (Rwanda) guhera mu kwezi kwa Nyakanga kugeza muri Kanama 2017. Hifashishijwe uburyo bw’ikusanyamakuru butandukanye aribwo ibiganiro by’imbona nkubone (interviews) ndetse nurutonde rw’ibibazo (questionnaires). Ubu bushakashatsi bwasuzumye uburyo abakora ubucuruzi butemewe n’amategeko bakorana nama banki cyangwa ibigo by’imari iciriritse bugamije kongerera ibimenyetso abafite munshingano gufata ibyemezo kubakora ubucuruzi butemewe n’amategeko ndetse n’uburyo bagana amabanki n’ibigo by’imari iciriritse. Ubusesenguzi bw’ubu bushakashatsi bushimangira agaciro kuburinganire mukugira konti muri banki cyangwa mubigo by’imari iciriritse kubushake cyangwa kugahato bw’abakora ubucuruzi butemewe n’amategeko. Ariko bukavuguruza ibijyanye n’imyaka ndetse n’urwego rwamashuri kuri aba bacuruzi bo mumuhanda. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko kuba hari ikigo cy’imari mu mudugudu utuwemo naba bacuruzi bo mumuhanda byongera amahirwe menshi yo gukorana nacyo.
    Keywords: Rwanda, financial inclusion, gender, location, street vendors, mixed methodology
    Date: 2018–03–16
    URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:ems:euriss:105156&r=fle

This nep-fle issue is ©2018 by Viviana Di Giovinazzo. It is provided as is without any express or implied warranty. It may be freely redistributed in whole or in part for any purpose. If distributed in part, please include this notice.
General information on the NEP project can be found at http://nep.repec.org. For comments please write to the director of NEP, Marco Novarese at <director@nep.repec.org>. Put “NEP” in the subject, otherwise your mail may be rejected.
NEP’s infrastructure is sponsored by the School of Economics and Finance of Massey University in New Zealand.