nep-cis New Economics Papers
on Confederation of Independent States
Issue of 2022‒02‒07
two papers chosen by
Alexander Harin
Modern University for the Humanities

 1. Інститут облігаторної консолідації корпоративного контролю в україні: проблема правомірності обмеження корпоративних прав By Anatoliy Kostruba
 2. Corporation: experience of phenomenological research By Anatoliy Kostruba

 1. By: Anatoliy Kostruba (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)
  Abstract: Сьогодні процедура примусового викупу акцій мажоритарними акціонерами у міноритаріїв у багатьох країнах світу є ефективним засобом захисту прав великих інвесторів і популярним тактичним прийомом, що дозволяє ефективно регулювати процес корпоративного управління в господарських організаціях, інструментарієм, який сприяє недопущенню корпоративних конфліктів між учасниками та паралізації діяльності підприємств. За даними Національного депозитарію України станом на 01 вересня 2021 року в Україні було зареєстровано 386 процедури сквіз-аут. При цьому, не можливо не відзначити на багатьох спірних моментах, пов'язаних із запровадженням відповідного механізму в національну правову екосистему (правомірність втручання). Механізм примусового позбавлення права власності був також предметом судового розгляду Федеральним конституційним Судом Німеччини.
  Keywords: Kostruba,Corporative relations,Corporative law,Corporations,sell-out,freeze-out,squeeze-out
  Date: 2021–09–24
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:journl:hal-03445470&r=
 2. By: Anatoliy Kostruba (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)
  Abstract: The research is devoted to the study of the nature of the corporation as a separate model of a legal entity, which is characterized by the state of relations between it and its participants, which is to concentrate the private interests of its beneficiaries around the purpose of the activity. A modern analysis of legal theories a person whose results emphasize the loss of significance of the theory of Personificationstheorie. The structure of corporate legal relations is investigated, the bases of their occurrence are established. Proven civil law institutionality corporate relations. The polyvariance of their content is determined, which consists of a combination of organizational, property and personal non-property segments. The interdisciplinary aspect of the problem of corporate governance of a legal entity is revealed. Through the analysis of binary and monotypic approaches the morphology of the corporation management model is revealed, their variability is established. Particular attention is paid to substandard mechanisms for the protection of corporate legal relations, in particular the rights of participants in the conditions of obligatory consolidation of corporate control. The publication is addressed to scientific and scientific-pedagogical workers, graduate students, students of higher education institutions, other law enforcement entities and anyone interested in current issues of corporate law.
  Abstract: Монографію присвячено дослідженню природи корпорації як окремої моделі юридичної особи, для якої характерним є стан відносин між нею та її учасниками, що полягає в концентрації приватного інтересу її бенефіціарів навколо мети діяльності. Проведено сучасний аналіз теорій юридичної особи, за результатами якого наголошено на втраті значення теорії Personificationstheorie. Досліджено структуру корпоративних юридичних відносин, встановлено підстави їх виникнення. Доведена цивільно-правова інституціональність корпоративних відносин. Визначена поліваріативність їх змісту, яка складається з комбінації організаційних, майнових і особистих немайнових сегментів. Розкрито міждисциплінарний аспект проблеми корпоративного управління юридичною особою. Через аналіз бінарного та монотипового підходів розкрита морфологія моделі управління корпорації, встановлена їх варіативність. Окрему увагу приділено субстандартним механізмам захисту корпоративних юридичних відносин, зокрема прав учасників в умовах облігаторної консолідації корпоративного контролю. Видання адресовано науковим та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти, іншим суб'єктам правореалізації та всім, хто цікавиться актуальними проблемами корпоративного права
  Keywords: legal entities,corporative responsability,corporative governance,Legal entities of commercial law,corporations,Kostruba,squeeze-out,sell-out,freeze-out,corporative resposability
  Date: 2021–12–15
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:journl:hal-03484336&r=

This nep-cis issue is ©2022 by Alexander Harin. It is provided as is without any express or implied warranty. It may be freely redistributed in whole or in part for any purpose. If distributed in part, please include this notice.
General information on the NEP project can be found at http://nep.repec.org. For comments please write to the director of NEP, Marco Novarese at <director@nep.repec.org>. Put “NEP” in the subject, otherwise your mail may be rejected.
NEP’s infrastructure is sponsored by the School of Economics and Finance of Massey University in New Zealand.